Lofthus masseuttak i Rollag kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Lofthus masseuttak i Rollag kommune, datert 02.12.14. Søker er Ørnulf Gladheim.

Søknaden gjelder Lofthus masseuttak på gnr/bnr 3/1 i Rollag kommune. Masseuttaket ligger langs FV. 40 ved Numedalslågen ca. 6 km nord for tettstedet Veggli. Det omsøkte arealet er på ca. 30 dekar. Det foreligger en reguleringsplan for området, vedtatt 13.09.2012.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 1. desember 2015