Lismmajohka grustak i Tana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tommy Olsen.

Søknaden gjelder uttak av grus på eiendommen gbnr. 12/1/30 i Tana kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt til å være 7,3 daa, men er ifølge DMF sin oppmåling på 13 daa. Arealet fremgår av vedlagte kart over konsesjonsområde.

Anslått totalvolum for uttaket er 68 000 m3 masse, mens forventet årlig uttaket er oppgitt til ca. 4 000 m3 masse. Dette gir en antatt levetid for uttaket på ca. 17 år. Varigheten på uttaket vil imidlertid variere etter markedets etterspørsel. Planen for driften av uttaket fremgår av vedlagte driftsplan.

Området er i henhold til reguleringsplan for Lismmajohka massetak (planID 2010008), ikrafttredelsedato 11. juni 2015, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. juni 2019