Lismajohk massetak i Tana kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Lismajohk massetak på gbnr. 12/1 og gnr. bnr. fnr. 12/1/58 kommune. Omsøkt område er om lag 74 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 800 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak for i reguleringsplan for «Lismmajohka massetak», datert 11. juni 2015.

Tiltakshaver har opplyst at forekomsten består av morene- og breelvavsatte løsmasser som i hovedsak skal benyttes som tilslag til asfalt og betong, samt entreprenørjobber lokalt.

DMF gjør oppmerksom på at det står i søknadsskjema at det er Lemminkäinen Norge AS som søker om driftskonsesjon. Lemminkäinen Norge AS fusjonerte den 1. februar 2018 med YIT Norge AS. Det er derfor YIT Norge AS som søker om driftskonsesjon.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. mai 2020