Lille Svela i Bjerkreim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Ola Ramsland & Sønner AS.

Lille Svela uttak er lokalisert på del av gbnr. 31/1 og 31/5 i Bjerkreim kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 59 dekar og går fram av høyringsvedlegget på s. 4. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 400 000 m3 masse. Forventa årleg uttak er 20 000 m3 masse. Førekomsten består primært av breelvavsetning, hovudsakleg beståande av gneisgranitt. Det vert i søknaden opplyst at råstoffet skal nyttas til betongtilslag. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til råstoffutvinning.

DMF gjer merksam på at Ola Ramsland & Sønner AS har fått nytt organisasjonsnummer. Deira nye organisasjonsnummer er 917 338 884.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gjev nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegnene og handsaminga vår av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 15. november 2017