Lierskogen pukkverk i Lier kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Franzefoss Pukk AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av mineralske ressurser for Lierskogen pukkverk i Lier kommune. Tiltakshaver er Franzefoss Pukk AS.

Størrelsen på det omsøkte arealet er på ca. 219 daa og gjelder for området. Anslått totalvolum som skal tas ut er på 3,7 millioner m3 masse, med et forventet årlig uttak på 175 000 m3 masse. Det årlige uttaket vil endres i takt med markedet og etterspørsel. Det legges opp til en drift i fire etapper.

Området som det søkes om er regulert til steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er nå tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vårt behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 19. oktober 2018