Lia pukkverk i Trondheim kommune - endret driftsplan

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om godkjenning av endret driftsplan datert 22.12.2021 fra Franzefoss Pukk AS (tiltakshaver) for Lia pukkverk på gbnr. 113/22, 114/1, 116/7 og 116/11 i Trondheim kommune.

Franzefoss Pukk AS er tildelt driftskonsesjon etter mineralloven den 03.07.2012 for Lia pukkverk, og driftsplan datert mars 2012 ble godkjent i den forbindelse. Det er endringer fra den driftsplanen som tiltakshaver nå søker om å få godkjent. Konsesjonsområdet utgjør 149 daa, og området er i sin helhet regulert til steinbrudd og masseuttak. Det knuses pukk av grønnstein og normal produksjon ligger på om lag 210 000 m3/år.

Tiltakshaver ønsker nå å senke den nedre uttaksgrensen fra 210 moh. til 150 moh. i den sørlige delen av bruddet, som beskrevet i det vedlagte forslag til endret driftsplan datert oktober 2021. Tiltakshaver vil med dette øke totalt gjenstående volum masser med 2 300 000 m3, og antatt gjenværende driftstid blir på 17 år. En slik drift forutsetter omlegging av to høyspentlinjer som går gjennom uttaksområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 8. mars 2022