Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Skotts Maskin AS.

Lergruvbakken fjelluttak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 31/2 og 31/27 i Røros kommune. Det omsøkte området er om lag 51 dekar og fremgår av kart på side 16 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og massetak» i detaljreguleringsplan datert 26.11.2015 med plan-ID 20140002 og navn «Lergruvbakken fjelluttak». Det er oppgitt at forekomsten består av metamorf bergart som hovedsakelig vil benyttes til kommunale formål som grøfter, fyllinger og som veigrus. Det er estimert et årlig uttak på om lag 15.000 m3 og et totalt uttak på 325.000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. november 2017