Leirfall steinbrudd i Verdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fredrik Vangstad (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Leirfall masseuttak på del av gbnr. 261/1 i Verdal kommune. Omsøkt område er om lag 38 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 20 000 – 30 000 m3 og totalt uttak på om lag 440 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til LNF og masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Detaljregulering for Leirfall steinbrudd», datert 16. oktober 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 14. oktober 2019