Leikarbakken Kjenstad massetak i Snåsa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Snåsa Entreprenør AS.

Søknaden gjelder Leikarbakken Kjenstad massetak på gbnr. 63/2 i Snåsa kommune. Omsøkt område er om lag 101 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12.  Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 7 500 m3 og totalt uttak på om lag 1 100 000 m3. Området er i reguleringsplanen for Leikarbakken Kjenstad masseuttak med planid. 2018002, vedtatt i kommunestyret 23. mai 2019, avsatt til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 10. mars 2020