Langsrudåsen pukkverk i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Pukkproduksjon AS.

Langsrudåsen pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 111/49, gnr./bnr. 111/59 og gnr./bnr. 111/1 i Modum kommune. Totalt omsøkt område er 53 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområde er i detaljplan for Langsrudåsen pukkverk, vedtatt 5. juli 2012, regulert til område for transport og for produksjon og lagring av finstoffer. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av gneis og amfibolitt. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes til produksjon av pukk, stabelstein, kult, singel, subbus, hagejord og andre steinbaserte produkter. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 m3 og et totaluttak på omkring 180 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. september 2017