Landvik pukkverk i Grimstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aust-Agder Jernmalmgruber AS.

Søknaden gjelder Landvik pukkverk på gbnr. 88/194, 88/205, 88/216, 88/413 og 88/427 i Grimstad kommune. Omsøkt område er om lag 438 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 84 000 m3 og totalt uttak på om lag 9 500 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og LNF. Reguleringsplanen for Landvik pukkverk er under behandling.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. juli 2020