Lamoen sandtak i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skaaret Landskap AS.

Lamoen sandtak er lokalisert på gnr./bnr 3/3 i Ringerike kommune. Totalt omsøkt område er 128 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 30. august 2007, regulert til masseuttak. Tiltakshaver opplyser driften i hovedsak vil omfatte uttak av sand og grus. Videre opplyses det at råstoffene skal benyttes til jordproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 20 000 – 40 000 m3 og et gjenværende totaluttak på 180 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 25. juli 2017