Lamoen grustak i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skaaret Landskap AS.

DMF har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Skaaret Landskap AS (org. nr. 970 983 295) v/Guni Consult og Gunnar Nilsen, for uttak på gnr./bnr. 3/3 i Ringerike Kommune. Omsøkt areal er på cirka 250 daa og fremgår av kart som er en del av søknadsvedleggene.

Uttaksressursen er jordholdig fin sand av varierende kvalitet. Uttaksressursen benyttes til jordproduksjon i eget firma, samt salg til andre som kan benytte produktet.

Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til mellom 60-70 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 6-700 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på cirka 10 år. Årlig uttaksvolum vil imidlertid kunne variere basert på etterspørselen av de produkter som uttaket produserer.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med planID 0605_465 avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 23. oktober 2020