Kvitberget dolomittbrudd i Bodø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra SMA Nordland AS.

Kvitberget er lokalisert på gnr./bnr. 247/1 i Bodø kommune. Størrelsen på det omsøkte arealet er oppgitt å være 239,5 dekar. Det er anslått at totalvolumet for uttaket vil være 11 188 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er mellom 17 500-140 500 m3 masse. Det oppgis at det årlige uttaket vil kunne øke når Fylkesvei 812 er oppgradert tilstrekkelig for å tåle tungtransporten. Forekomsten som skal tas ut består av industrimineraler fra fast fjell i form av dolomitt og kalk. Søker oppgir at dolomitten vil kunne benyttes som filler i eksempelvis maling, putties, plast mv., som brent dolomitt og til mange andre formål.

Området er i detaljreguleringsplan for Kvitberget dolomittbrudd vedtatt 19.06.14, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Søndag, 8. november 2015