Kvenndalen i Rennebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hoel & Sønner AS.

Kvenndalen er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 32/1, 38/1 og 41/1 i Rennebu kommune. Deler av det omsøkte området er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt med navn «Trollheimen». Det omsøkte området er om lag 58 dekar og fremgår av kart på side 23 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd og masseuttak» i reguleringsplan datert 11.11.2010 med plan-ID 2010014 og navn «Kvenndalen steinbrudd og masseuttak». Det er oppgitt at forekomsten består av trondhjemitt og skifrig grønnstein som hovedsakelig vil benyttes til vegbygging og som fundament i forbindelse med hytteutbygging. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 m3 og et totalt uttak på 200.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. februar 2018