Kvelstadgruva masseuttak i Verdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra TB Invest AS. 

Søknaden gjelder Kvelstadgruva masseuttak på gnr/bnr 251/1 og 255/3 i Verdal kommune. Det presiseres at søker er TB Invest AS. Omsøkt område er om lag 111 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått at årlig uttak av løsmasser vil variere mellom 10 000 – 30 000 m3 og at totalt uttak er på om lag 550 000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser for Kvelstadgruva i Verdal kommune, PlanID 2005004, regulert til masseuttak/landbruk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. august 2021