Kvammen (Nesbakkane) i Sunnfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå Roald Sunde.

Søknaden gjeld Kvammen (Nesbakkane) masseuttak på gårds- og bruksnummer 349/1, 349/2 og 349/3 i Sunnfjord kommune (tidlegare Jølster). Omsøkt område er om lag 38 dekar og går fram av kart i høyringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er i driftsplanen anslått eit årlig uttak av lausmasser på om lag 5 000 m3 og totalt uttak på om lag 198 000 m3, hvorav om lag 83 000 m3 er innkjøyrde masser. Området er i den kommunale arealplanen for 2013-2025, Plan ID 1431-2010003, avsatt til LNF.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 21. september 2020