Kvålsgrend Pukk i Tokke kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43. Søknaden gjeld Kvålsgrend Pukk på gards- og bruksnummer (gbnr.) 69/1 i Tokke kommune.

Området det søkast konsesjon for, er på om lag 63 dekar (daa) og kjem fram av kart i høyringsvedlegget på side 13 og 14. Det er anslått eit årleg uttak av fast fjell på om lag 11 000 m3 og totalt uttak på om lag 450 000 m3. Vi gjer oppmerksam på at søkjaren har oppgitt anna tal i søknaden, men at søkjaren i ettertid har bekrefta at forventa årleg uttak er om lag 11 000 m3. Området er regulert til steinbrot i reguleringsplan for «Del av Kvåle, gnr. 69, bnr. 1 Tokke kommune»

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. november 2021