Kvalsberget steinbrudd i Karlsøy kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder utvidelse av Kvalsberget steinbrudd i Karlsøy kommune. Uttaket vil foregå på gårds- og bruksnummer 47/26 og 47/28. Anslått totalvolum er 10 100 000 m3 masse, forventet årlig uttak er 150 000 m3 masse.

Karlsøy kommune har vedtatt en reguleringsplan for området datert 8. august 2015. Reglueringsplanen med tilhørende bestemmelser er tilgjengelig på våre hjemmesider.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. september 2017