Krillåsen (Øvre Hoen grustak) i Øvre Eiker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Egil Chr. Hoen.

Uttaksområdet Krillåsen (Øvre Hoen grustak) er lokalisert på gnr./bnr. 78/1 i Øvre Eiker kommune. Det omsøkte området er 130 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 19. februar 2014 regulert til råstoffutvinning. Det har vært drift i Krillåsen (Øvre Hoen grustak) siden 1920 - tallet.

Det blir opplyst i søknaden at forekomsten består av sand og stein/singel. Massen er på grunn av sin kornstørrelse godt egnet som tilslag til betongproduksjon. Forventet årlig uttak er 40 000 m3 og anslått totalvolum uttak er 2 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. April 2017