Korsfløyta masseuttak i Sør-Odal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skanska Norge AS.

Søknaden gjelder Korsfløyta masseuttak på gbnr. 73/2 i Sør-Odal kommune. Omsøkt område er om lag 88 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 10 000 – 30 000 m3 og total volum som skal tas ut er beregnet til 1 960 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR og råstoffutvinning. Området er i tillegg regulert til masseuttak i reguleringsplan for Korsfløyta masseuttak, datert 11. oktober 2016. Tiltakshaver opplyser i søknaden at forekomsten består av diorittisk til granittisk gneis og migmatitt. De opplyser videre at de skal ta ut sprengstein fra fast fjell for knusing, og at ressursen er planlagt brukt til vegformål.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. august 2017