Kopseng pukkverk i Sigdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kaugerud Transport AS.

Kopseng pukkverk er lokalisert på gnr./bnr 130/1 i Sigdal kommune. Totalt omsøkt område er 27 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Høringsvedlegget ligger på DMFs nettsider. Området er i vedtak av 27. april 2017 (plan-ID 2015003) regulert til område for steinbrudd/masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell, som knuses til pukk. Råstoffene skal blant annet benyttes til utbygging av tomter, samt ulike veiformål. Det er estimert et årlig uttak på 15 000 – 20 000 m3 og ett anslått totaluttak på 400 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. februar 2018