Kongsberg pukk i Kongsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS (tid. Hokksund Pukkverk AS).

Kongsberg pukk er lokalisert på gnr./bnr. 143/1, gnr./bnr. 141/8 og gnr./bnr. 141/9 i Kongsberg kommune. Totalt omsøkt område er 65 dekar og fremkommer av kart over omsøkt område på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 15. november 2017 regulert til område for steinbrudd/masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til asfaltproduksjon og betongtilslag. Det er estimert et årlig uttak på 50 000 m3 og et anslått totaluttak på 570 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 22. januar 2018