Koltjønnmyra steinbrudd i Meldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Jordet Grustak AS.

Koltjønnmyra er et steinbrudd lokalisert på gnr./bnr. 21/1 i Meldal kommune. Det omsøkte området er om lag 35 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «råstoffutvinning» i detaljreguleringsplan datert 08.12.2011 med plan-ID 20110008 og navn «Endring av Koltjønnmyra steinbrudd». Det er oppgitt at forekomsten består av metagabbro som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til asfalt, samt til bruk i forbindelse med veger, tomter og elveforbygninger. Det er estimert et årlig uttak på om lag 5.000 – 12.000 fm3 og et totalt uttak på 500.000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 24. April 2018