Kolsum steinbrudd i Levanger kommune – driftskonsesjon

DMF har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Swerock AS (org.nr. 983 065 309) for uttak av stein på del av gnr/bnr. 80/1 og 80/14 i Levanger kommune. Omsøkt område er om lag 60 dekar og fremgår av kart «Konsesjonsområde Kolsum steinbrudd i Levanger kommune».

Årlig uttak er mellom 10 000 og 30 000 m3 og totalt uttak er anslått til 576 000 m3. Bruksområdet for ressursen er produksjon av byggeråstoff.

Området er i reguleringsplan med planid L2001006 datert 12. desember 2001 regulert til steinbrudd.

Det omsøkte området ligger like i nærheten av Færen reinbeitedistrikt.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 15. desember 2022