Kobbvågen i Bø kommune i Nordland - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kobbvågen Knuseverk AS.

Kobbvågen er lokalisert på gnr. 45 bnr. 15 i Bø kommune i Nordland. Totalt omsøkt område er 142 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er regulert til område for masseuttak (Plan-ID 201402). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av bergarten gabbro. Tiltakshaver opplyser at råstoffene i hovedsak skal benyttes i veibygging og bygg- og anleggsformål. Det er estimert ett årlig uttak på 200 000 m3 og ett anslått totaluttak på omkring 6 450 500 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. november 2017