Kobbholla masseuttak i Nordkapp kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Honningsvåg Maskinstasjon AS.

Kobbholla masseuttak er lokalisert på gnr./bnr/ 9/1 festenummer 243 i Nordkapp kommune. Totalt omsøkt område er 40 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan-ID 2019003). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av fast fjell/pukk. Råstoffene skal benyttes i det lokale markedet til blant annet vegformål, overbyggingsmasser og fyllmasser.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. desember 2017