Klubben næringspark i Senja kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Silsand Maskin AS.

Søknaden gjelder Klubben næringspark på gnr/bnr. 63/5 i Senja kommune. Omsøkt området er på om lag 26 dekar og framgår av kart i høringsvedlegget på side 9. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 75 000 m3 og totalt uttak på om lag 375 000 m3. Området er i områdereguleringsplan for Klubben næringspark, vedtatt 30. november 2017 avsatt til næringsvirksomhet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 6. mai 2021