Kløftefoss i Modum kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sibelco Nordic AS.

Sibelco Nordic AS søker om driftskonsesjon for uttaket Kløftefoss i Modum kommune. Søknaden gjelder uttak av løsmasser i form av sand/grus på eiendommen gbnr. 144/1 i Modum kommune. Areal for uttaket er oppgitt til 238 daa. Konsesjonsområdet for uttaket fremkommer av kart vedlagt i høringsdokumentene. Uttaket er for tiden ikke i drift.

Anslått totalvolum for uttaket er oppgitt til ca. 4 millioner m3 masse. Forventet årlig uttak er oppgitt til 10 000 m3 masse, noe som gir en forventet levetid for uttaket på 400 år. Uttakets varighet og mengden årlig uttak vil imidlertid kunne variere etter markedets etterspørsel for de angitte produkter.

Uttaket er i henhold til gjeldende reguleringsplan, «Masseuttak Kløftefoss», vedtatt 12. desember 2008, regulert til massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. august 2019