Kløftefoss i Modum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Holtet Pukk & Betong AS.

Uttaksområdet Kløftefoss er lokalisert på gnr./bnr. 145/1 i Modum kommune. Totalt omsøkt område er 49 dekar. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. Uttaksområdet er i reguleringsvedtak av 13. februar 1997 regulert til grustak. Det opplyses i søknaden at forekomsten består av natursand og grus. Råstoffet skal i hovedsak benyttes til betongproduksjon. Grusressursen i Kløftefoss er av NGU vurdert som av god kvalitet og kategorisert som en regional viktig ressurs. Det er estimert et årlig uttak på 30 000 m3 og et totaluttak på 430 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 19. April 2017