Klodeborg pukkverk i Arendal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aust-Agder Jernmalmgruber.

Søknaden gjelder uttak av fastfjell for produksjon av pukkverksprodukter. Totalt uttak er beregnet til ca. 2 800 000 m3 og årlig forventet uttak er oppgitt til å være 100 000 m3 masse. Hovedbergartene er amfibolitt og glimmerskifer, og disse benyttes i betong – og asfaltproduksjon.

Omsøkt konsesjonsområde er anslått til å være ca. 183 dekar og fremkommer av kartet på side 3 i høringsvedlegget (som er tilgjengelig på vår hjemmeside). Området omfattes av to reguleringsplaner; Reguleringsplan for Klodeborg pukkverk (vedtatt 28.01.2016) og Reguleringsplan for Stoa næringsområde – Skrubbedalsveien (vedtatt 23.11.2006, med senere revisjoner).

Omsøkt konsesjonsområde i reguleringsplanen for Stoa omfattes av område N1 med arealformålet; Kombinert bebyggelse og anleggsformål/råstoffutvinning/kontor/lager/industri (1800) og området SP1 som har arealformålet «Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål Råstoffutvinning/grønnstruktur (3900»).

Omsøkte området i reguleringsplan Klodeborg pukkverk omfattes av området I 3 med arealformål» Industri», og områdene S1 og S2 som har arealformålet «steinbrudd og massetak».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 12. oktober 2018