Kleppstad massetak i Vågan kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Thore Magnussen og Sønn AS.

Søknaden gjelder uttak av fast fjell, antatt årlig uttak er forventet til å være 8000 m3 masse og totalt uttak er anslått til å være ca. 139 000 m3 masse. Uttatt masse skal primært anvendes i nærmiljøet og benyttes til fyllmasse, blant annet som omfyllingsmassser rundt vann- og avløpsrør.

Omsøkt konsesjonsområde utgjør ca. 31, 8 daa og følger uttaksgrensen («steinbrudd/massetak») i reguleringsplanen for området Reguleringsplan/detaljregulering for Kleppstad massetak, Daljord i Vågan kommune (vedtatt av kommunestyret 2.2.2015, arealplan.id.209).

Reguleringsplanen har hensynssoner; frisikt (kode H140), sikringssone for påviste kulturminner (kode H730) og hensynssone med potensiale for funn av kulturminner (kode H570). I reguleringsplanens bestemmelse § 1 er det satt en rekke krav til området som er regulert til massetak/steinbrudd, herunder rammer for drift og utforming av uttaksområdet m.m.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. august 2017