Kleppstad i Vågan kommune –driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Solberg Industri AS med org. nr. 925 683 973, for uttak på gbnr. 58/1 i Vågan kommune.  

Omsøkt areal er på ca. 31,8 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 20.000 m3 og totalt uttak på om lag 100.000 m3.  

Området er regulert til «steinbrudd/masseuttak» (A1) i reguleringsplan for «Kleppstad massetak, Daljorda» med nasjonal arealplanid: 1865_209, vedtatt 02.02.2015.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. februar 2023