Kleivberga fjelluttak i Ringebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Erling Rolstad AS.

Erling Rolstad AS søker om driftskonsesjon for Kleivberga fjelltak i Ringebu kommune. I og med at søknadsskjema er datert i 2014, viser DMF til at oppdatert informasjon om uttaket fremgår av vedlagt driftsplan. Omsøkt område svarer til område regulert til masseuttak. Området er ca. 61 daa. Ifølge tiltakshaver er det ca. 800 000 fm3 innenfor uttaksområdet. Uttakstakten vil kunne variere med markedet, men tiltakshaver anslår et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 25 000 fm3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshavers egen beskrivelse er bergarten en middels til finkornet elstadsparagmitt av god kvalitet. Forekomsten er ifølge tiltakshaver registrert som regionalt viktig. Tiltakshaver planlegger å bruke forekomsten til vegbygging, ballastpukk til jernbane, muring/plastring og som tilslag i asfalt og betong.

Området er i «Reguleringsplan for Kleivberga fjelluttak», vedtatt i kommunestyret den 23. mars 2010, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018