Kjølåsen steinbrudd i Steigen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Maskinsentralen AS.

Maskinsentralen AS søker om driftskonsesjon for Kjølåsen steinbrudd i Steigen kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 37 dekar og er lokalisert på eiendommene gnr./bnr. 20/48 og gnr./bnr. 21/185. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i vedtak av 24. mars 2015 regulert til område for masseuttak (Plan-ID 2014001).

Forekomsten som skal utvinnes består i hovedsak av glimmerholdig stein og gneis/granitt. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 225 000 m3 og et årlig uttak på rundt 6000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. desember 2019