Kippen steinbrudd i Rollag kommune i Viken - prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av Numedal Naturstein AS.

Søknaden gjelder et prøveuttak på ca 2000m3 fast fjell på del av eiendommen gbnr. 9/12 i Rollag kommune. Bergarten i bruddet er en lagdelt kvartsskifer med innslag av metasandstein og ryolitt. Ifølge Tiltakshaver er det i steinbruddet «en lagdeling i fjellet, som kan gjøre det mulig å ta ut naturstein for tørrmuing, plastring og forblending». Formålet med uttaket er å finne rett drivemetode og se hvordan bergarten deler seg, noe som vil være avgjørende for om forekomsten vil være drivverdig.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 18. august 2021