Kippen steinbrudd i Flesberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Høimyr og Barlindhaug AS.

Høimyr og Barlindhaug AS søker om driftskonsesjon for Kippen steinbrudd. Uttaket er lokalisert på gbnr. 10/2 i Flesberg kommune. Omsøkt område er 6,8 daa og samsvarer med område som i reguleringsplanen er regulert til steinbrudd. Innenfor omsøkt område antyder tiltakshaver at totalvolum for forekomsten er ca. 30 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 1 500 m3.

Ifølge tiltakshaver består forekomsten av metasandstein, glimmerskifer og granittisk gneis. Forekomsten er planlagt knust og skal ifølge tiltakshaver primært benyttes til hytte- og vegbygging. I tillegg ser tiltakshaver for seg å kunne bruke forekomsten som bærelag/slitelag på veg, fundamentering for hus og hytter samt singel i vann- og avløpsgrøfter.

Området er i reguleringsplan for Kippen steinbrudd med planID 2016004, vedtatt i kommunestyret den 21. september 2017, regulert til steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juni 2019