Kilemoen grustak i Ringerike kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra John Myrvang AS.

John Myrvang AS søker om driftskonsesjon for Kilemoen grustak på del av eiendommen gbnr. 51/1 i Ringerike kommune. Ressursen er en løsmasseforekomst. Ifølge søker er størrelsen på det omsøkte arealet 31 daa. Søker har anslått at totalvolumet for uttaket er 270 000 m3, og at de forventer å ta ut inntil 50 000 m3 årlig. Forekomsten er klassifisert innenfor mineralkategorien grunneiers mineraler.

Søker beskriver ressursen som en naturlig breavsetning fra istiden. Grusen er godkjent som tilslag for betong og asfalt.

Ifølge gjeldende kommuneplan er området avsatt til råstoffutvinning. Av forslag til ny kommuneplan, tilgjengelig på Ringerike kommune sine nettsider, er området avsatt til LNFR.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018