Kildalen grustak i Nordreisa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område er lokalisert på gnr./bnr. 38/13 i Nordreisa kommune. Totalt omsøkt område er 11 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområde på side 4 i høringsvedlegget. Uttaksområdet er i vedtak av 19. mars 2009 regulert til område for steinbrudd og masseuttak. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av rød naturgrus. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til utbygging av vei og tomter. Det er estimert et årlig uttak på 1000 m3 og et totaluttak på 25 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. mai 2017