Kaurstad grustak i Ringebu kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Per Otto Kaurstad.

Per Otto Kaurstad søker om driftskonsesjon for Kaurstad grustak, gbnr. 34/1 og 34/2, i Ringebu kommune. Søker oppgir at omsøkt areal er ca. 54 daa. Se også digitalisert kart over konsesjonsområde. Ifølge søker er anslått totalvolum for uttaksområdet 550 000 m3. Søker forventer å ta ut ca. 6 500 m3 årlig. Mineralforekomsten er klassifisert som grunneiers mineraler.

Søker beskriver ressursen som morenemasser bestående av sand og grus. Av massene som tas ut produseres det veggrus, bærelag og kult.

Området er i kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringebu kommune avsatt til råstoffutvinning – fremtidig. Ifølge kommuneplanens bestemmelser knyttet til råstoffutvinning, er det slik at «uttak av mineralske forekomster, utvidelse av eksisterende masseuttak eller steinknusing i områder avsatt til råstoffutvinning, kan ikke finne sted før området inngår i godkjent reguleringsplan». Søker opplyser i sitt søknadsskjema at reguleringsplan for området er under behandling i kommunen, med planID: 502020110005.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018