Kattuglmoen i Beiarn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Tollånes Transport AS.

Tollånes Transport AS søker om driftskonsesjon for Kattulmoen. Uttaket er lokalisert på eiendommen gbnr. 70/1 i Beiarn kommune. Omsøkt område er ca. 13 daa. Anslått at totalvolum innenfor omsøkt område er 20 000 m3. Tiltakshaver forventet et årlig uttak på ca. 2 000 m3. Uttaksmengden kan forandre seg med markedssituasjonen.

Forekomsten består av morenemasser, løsmasser. Ifølge tiltakshaver er forekomsten godt egnet til veigrus og lignende formål.

Området er i kommuneplanens arealdel 2017-2028, planID 2014001, avsatt som råstoffutvinning – nåværende.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 24. juni 2019