Karihaugen steinbrudd i Sortland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bulldozer Maskinlag Produksjon AS.

Karihaugen steinbrudd er lokalisert på gnr./bnr. 16/12 i Sortland kommune. Totalt omsøkt område er 72 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 10. juni 2006 (plan-ID 2004201) regulert til område med rekkefølgebestemmelser, herunder massetak med sone for landskapstilpasning som går over til landbruksområde. Det er oppgitt i søknaden at driften vil omfatte uttak av fast fjell. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til betongtilslag, vegbygging og bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på 45 000 m3 og et totaluttak på omkring 1 900 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 9. oktober 2017