Kårbøseter masseuttak i Lesja kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lesja Bulldozerlag AS.

Kårbøseter masseuttak er lokalisert på gbnr. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 115/2, 115/3, 115/5, 115/9 og 115/17 i Lesja kommune. Det omsøkte området er på om lag 86 dekar og fremgår av kart på s.4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel og regulert i reguleringsplan for Kårbøsæter grustak, datert 18.12.2014. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som er gjenstand for utvinning hovedsakelig består av sand og grus. Massene er tenkt brukt til veg- og byggeformål. Totalvolumet for uttaket er anslått til ca. 634 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 25 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. April 2017