Kankerud fjelltak i Gausdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kankerud fjelltak AS.

Søknaden gjelder Kankerud fjelltak på gbnr. 201/57, 201/58, 201/59, 201/124, 201/125, 202/5, 201/1 og 203/33 i Gausdal kommune. Omsøkt område er om lag 125 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 16-17. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 60 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 600 000 m3. Området er regulert til område for masseuttak i reguleringsplan med planID 202002, datert 16. juni 2022. Det er utarbeidet en planbeskrivelse med KU, som er revidert 24. mai 2022. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 7. februar 2023