Kalloka/Rappa i Porsanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Paulsen Entreprenør AS.

Søknaden gjelder Kalloka/Rappa masseuttak på gbnr. 15/1 i Porsanger kommune. Omsøkt område er om lag 134 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4 og 5. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 80 000 m3. Området er i Kommuneplanens arealdel 1998-2008, vedtatt 26. april 2000, avsatt til masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. April 2020