Kalkberget steinbrudd i Rindal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Jon Gåsvatn.

Jon Gåsvatn (enkeltpersonforetak) søker om uttak av fast fjell på eiendommen gbnr. 39/2 i Rindal kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør ca. 15,3 dekar og fremkommer av vedlagte kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt konsesjonsområdet er regulert til masseuttak i reguleringsplanen «Detaljregulering for Kalkberget masseuttak» (vedtatt 22.6.2016, PlanID. 156720150001).

Tiltakshaver har beregnet totalt uttak til å være ca. 100 000 m3 masse og forventet årlig uttak til å være ca. 2000 m3 masse.

Ressursen består hovedsakelig av en kalkåre, og er av Norges geologiske undersøkelse (NGU) registrert og verdsatt som en karbonat- og pukkressurs (begge er vurdert til lokal viktighet). Tiltakshaver opplyser at massen skal hovedsakelig anvendes til ulike veg- og anleggsformål (veigrus, fyllmasse, bygningsmasse m.m.) og finstoffet skal benyttes til jordbruksformål (kalking).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018