Kabberud Grustak i Kongsvinger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Søknaden gjelder Kabberud grustak på gnr. bnr. 8/1 i Kongsvinger kommune. Omsøkt område er om lag 71 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 12 000 m3 og et total uttak på om lag 700 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for Kabberud Grustak, datert 31. mars 2009.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. august 2017