Kaasen grustak i Tolga kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kaasen Maskindrift.

Kaasen Maskindrift søker om driftskonsesjon for Kaasen grustak, gbnr. 66/13, i Tolga kommune. Søker oppgir i søknadsskjema at størrelse på omsøkt areal er 84,5 daa. Ifølge driftsplanen er regulert uttaksareal 56 daa. Konsesjonsområde er fastsatt i tråd med det som er regulert til masseuttak, nærmere bestemt 56 daa. Søker anslår at totalvolum for uttaket er 223 000 fm3, med et forventet årlig uttak på 2 000 fm3.

Søker beskriver kvartærgeologien i området å være breelvavsatt materiale. Ifølge søker består forekomsten av sand og grus, med innslag av stein. Massene brukes til å produsere grus som forsterkningslag for plasser og veger samt som topplag for grusveger.

Området er regulert til masseuttak – grustak i reguleringsplan vedtatt av kommunestyret den 14. desember 2017.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018