Jørnehaugen fjelltak i Marker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Jan Erik Dahl AS.

Jan Erik Dahl AS (org.nr. 920 211 453) søker om uttak av fast fjell på del av eiendommen gnr. 3 bnr. 12 i Marker kommune. Omsøkt konsesjonsområdet utgjør ca. 36 dekar og fremkommer av kart i vedlegg 1.

Søker har estimert totalt uttak til å være ca. 540 000 m3 masse og antatt årlig uttak til å være mellom 5 – 10 000 m3 masse. Uttatt masse skal primært brukes til bygging og vedlikehold av skogsbilveger på omkringliggende landbrukseiendommer, og en mindre andel til singel for bruk i hage og oppkjørsler. Ifølge pukkdatabasen til NGU er dominerende bergart i bruddet pegmatitt, og forekomsten er vurdert til å være av lokal viktighet. Ifølge søker har det vært drift i uttaket siden 1960-tallet. Forslag til driftsplan med vedlegg samt søknadskjema finner dere i vedlegg 2.

Omsøkt området er regulert til «steinbrudd og massetak» i detaljreguleringsplan for Jørnehaugen fjelltak (vedtatt 10.4.2018). Området rundt uttaksområdet er regulert til «LNF særlige landskapshensyn», og i planen inngår også vegformål samt hensynsone frisikt. Reguleringsplankart og reguleringsplanbestemmelser er vedlagt driftsplanen, se vedlegg 2 side 15 til 18.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 31. juli 2019