Jordfallet grustak i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Omsøkt område er lokalisert på gnr./bnr. 34/151, gnr./bnr. 34/179 og gnr./bnr. 34/199 i Alta kommune. Totalt omsøkt område er 302 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 22. juni 2011, avsatt til råstoffutvinning. Forslag til detaljregulering for omsøkt område er videre under behandling ved Alta kommune med plan-ID 20140008 og navn «Detaljplan for Jordfallet massetak». Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak vil omfatte uttak av grus og steinmasser. Det er estimert et årlig uttak på 200 000 m3 og et totaluttak på 5 000 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelige i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår videre behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 28. juni 2017